Platební podmínky za SKO

Platební podmínky za pravidelný svoz komunálního odpadu - MAN

Pravidelný svoz komunálního odpadu na území města Kdyně je prováděn na základě smlouvy o úhradě za shromažďování, sběr, přepravu a odstraňování komunálních odpadů. Tato smlouva je uzavírána mezi Technickými službami Kdyně a jednotlivými uživateli této služby. Ceny za tuto službu stanovuje obecně závazná vyhláška města Kdyně č. 2/2012 a to v Čl. VIII odst. 2. a) a b).

  1. 1400,- Kč/1 rok za každou sběrnou nádobu (popelnici) o objemu do 110 litrů náležející k jedné nemovitosti užívané v běžném roce alespoň jedním poplatníkem k trvalému nebo dočasnému bydlení nebo rekreaci.
  2. 700,- Kč/1 rok za každou sběrnou nádobu (popelnici) o objemu do 110 litrů náležející k jedné nemovitosti užívané v běžném roce alespoň jedním poplatníkem k trvalému nebo dočasnému bydlení nebo rekreaci, jsou-li tímto poplatníkem výhradně osoby pobírající starobní nebo plný invalidní důchod a žijí-li prokazatelně osamoceny.

Svoz probíhá v obcích Kdyně, Prapořiště, Hluboká a Starec.

Cena jednotlivých plateb je vyhláškou stanovena za kalendářní rok a její splatnost smluvně od 1. 1. do 30. 4. roku, za který má být tato platba provedena.

Platbu je možné provést v hotovosti na adrese sídla společnosti nebo bankovním převodem.

Č. účtu: 761629399/0100
Variabilní symbol: kód obce + číslo popisné
Do popisu pro příjemce jméno a ulici.
Kódy obcí:           Kdyně – 100
                             Prapořiště – 200
                             Hluboká – 300
                             Starec – 400

Svoz komunálního odpadu v ostatních obcích probíhá na základě individuálních smluv o svozu a uložení komunálního odpadu.  

Příklad

Josef Novák, Luční 2006, Kdyně, 1ks nádoby do 110l.

Č. účtu 761629399/0100

VS: 1002006

Popis pro příjemce: Novák Luční