News

Jak na živnostenský odpad

Obce nemají povinnost umožnit zapojení tzv. živnostenského odpadu do obecního systému. Jaké možnosti má potom podnikající fyzická osoba? Existuje minimum pro množství živnostenského odpadu? Lze sloučit živnostenský odpad v rámci jedné nemovitosti?

Otázky týkající se tzv. živnostenského odpadu zodpověděl redakci Komunální ekologie Mgr. Petr Opluštil z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o.:

Jaké jsou možnosti řešení svozu živnostenského odpadu obecně?

Pojem „živnostenský odpad“ zákon o odpadech (starý ani nový) nijak nedefinuje. Za živnostenský odpad bývá obvykle označován komunální odpad a odpady z obalů z papíru, plastů, skla a kovů, které vznikají při nevýrobní činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. Podle nového zákona o odpadech může podnikající fyzická osoba zajistit svoz takto definovaného živnostenského odpadu (komunálního i tříděného) dvěma způsoby, a to:

  • na základě smlouvy s oprávněnou osobou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu, nebo
  • prostřednictvím obecního systému nakládání s komunálními odpady na základě smlouvy s dotčenou obcí; v takovém případě se odpady z obalů zařazují jako odpovídající druh komunálního odpadu.

Obce však nemají povinnost umožnit zapojení živnostenského odpadu do obecního systému. Je to právo, nikoliv povinnost obce.

Existují výjimky pro fyzické osoby, které produkují minimum odpadů? Je zákonem stanovené nějaké minimum pro živnostenský odpad?

Žádné výjimky odvozené od množství odpadu v zákoně o odpadech pro živnostníky, ani fyzické osoby stanoveny nejsou. Živnostníci se mohou zapojit se svým živnostenským do obecního systému komunálního odpad, pokud to obec umožňuje. Pokud se právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba zapojí se všemi odpady do obecního systému, pak je osvobozena od vedení evidence.

Pokud živnostníci produkují i jiný než živnostenský odpad, anebo obec neumožňuje živnostníkům zapojení do obecního systému, pak mají tito povinnost předat odpad pouze osobě k tomu oprávněné na základě uzavřené smlouvy. Vedle toho mají samozřejmě všechny další povinnosti původce odpadů včetně povinností evidenčních.

V souvislosti se živnostenským podnikáním lze zmínit výjimku pro živnostníky, kteří svou podnikatelskou činnost provozují i mimo svoji provozovnu. Tyto osoby mohou odpad v maximálním množství 20 tun, který vznikl mimo jejich provozovnu, převézt na svoji provozovnu a tam ho uchovávat po dobu maximálně 1 roku. S takovým odpadem je pak nakládáno, jako by vznikl na jejich provozovně.

Jak je tomu v případě, že podnikatel pracuje v sídle firmy, které má zároveň na adrese svého trvalého bydliště – jak se rozlišuje „živnostenský“ a „komunální“ odpad?

Dle zákona o odpadech je nutno rozlišovat nakládání s komunálním odpadem z domácnosti dané fyzické osoby a nakládání s odpadem vznikajícím při podnikatelské činnosti dané osoby, byť by i tento odpad měl podobné složení jako komunální odpad z domácností. Skutečnost, že daný podnikatel má v sídle své firmy též bydliště a svou domácnost, jej nezbavuje povinností, které má jako podnikající fyzická osoba podle zákona o odpadech (viz předchozí odpovědi).

V praxi může být obtížně prokazatelné, zda a v jakém rozsahu má daný odpad původ v podnikatelské činnosti, či v domácnosti dané fyzické osoby, například jedná-li se o činnosti čistě administrativní povahy. Je však potřeba upozornit, že živnostníci mají jako původci odpadu povinnost prokázat, že předali odpad v odpovídajícím množství k tomu oprávněné osobě, resp. obci. Živnostníci mají jako původci odpadu též povinnost mít ve vztahu k jimi produkovanému komunálnímu odpadu, který běžně produkují, a stavebního a demoličního odpadu, který sami nezpracují, uzavřenu smlouvu s oprávněnou osobou, resp. obcí v případě jejich zapojení do obecního systému, a to již před samotným vznikem odpadu. Za porušení těchto povinností hrozí pokuty až do výše 1.000.000 Kč.

V případě existence provozovny v místě trvalého bydliště v podobě například maloobchodu či služeb bude rozsah produkovaného živnostenského odpadu zpravidla přesahovat produkci komunálního odpadu z běžné domácnosti, na níž budou koncipovány popelnice na komunální odpad z domácností. V této souvislosti je nutné dále upozornit, že pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba umožňuje ve své provozovně svým zákazníkům odkládání komunálního odpadu vzniklého v rámci provozovny, musí dle zákona o odpadech zajistit i místa pro oddělené soustřeďování odpadu, a to alespoň pro odpady papíru, plastů, skla, kovů a biologický odpad.

Ze všech výše uvedených důvodů je tedy i v zájmu daného podnikatele, aby ve vztahu k odpadu vznikajícího z jeho podnikatelské činnosti měl uzavřenu zvláštní smlouvu s oprávněnou osobou, resp. zvláštní smlouvu s obcí v případě zapojení živnostenského odpadu do obecního systému.

Lze v případě, že na adrese trvalého bydliště má sídlo více firem, sloučit živnostenský odpad a odevzdávat ho ke svozu a likvidaci na jednu smlouvu?

Ano, nový zákon o odpadech tuto možnost ve vztahu ke komunálnímu odpadu a odpadu z obalů právnických osob a podnikajících fyzických osob výslovně upravuje. Každý z podnikatelů mající sídlo v dané nemovitostí se může v písemné smlouvě domluvit s vlastníkem této nemovitosti, že za původce tohoto odpadu bude místo podnikatele považován vlastník nemovitostí. Uvedené může pomoci řešit například problematiku zajišťování odpadů v rámci jednotlivých provozoven v obchodních centrech, což v právní úpravě platné do 1. 1. 2021 chybělo.

Proč cena za svoz SKO 2900 Kč pro podnikatele na rok 2021

Ke konci roku 2020 jsme rozesílali dodatky se zvýšením ceny na 2000.- kč za sběrnou nádobu do 120l. Tato cena měla být od roku 2021 a byla dostačující. V průběhu prosince vláda narychlo schválila nový zákon o odpadech Zákon č. 541/2020 Sb. Platnost od 23.12.2020 účinnost od 01.01.2021. To znamená, v posledních devíti dnech roku 2020. Ten  zdražuje skládkovatelné odpady, tedy i směsný komunální odpad, zvýšeným dílčím poplatkem o 300,- Kč/tunu a zvýšeným poplatkem na rekultivační rezervu o 45,- Kč/tunu bez DPH. Z tohoto důvodu došlo k další úpravě ceny. Což nás dostalo do tohoto problému. Další problém vidím v tom, že tento zákon každý rok cenu navyšuje. Je to samozřejmě velký skok dále zapříčiněný tím, že cena za vývoz SKO byla od roku 2013 stejná a nepřizpůsobovala se průběžně. Průměrné ceny pro podnikatele v roce 2020 byli přes 2000kč.

Jak je to s poplatky za odpad u podnikatelů?

Primární úpravou pro danou problematiku je zákon o odpadech, který stanovuje, že každá fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání je tzv. původcem odpadu. Tyto osoby jsou povinny dodržovat zákonem stanovené povinnosti při nakládání s odpadem v případě, že v rámci své činnosti nějaký vyprodukují. Není rozhodné, zda se jedná o větší obchodní společnost nebo pouze o drobného živnostníka (např. obchodníci, kadeřnice, provozovatelé restaurací).

Základní zákonná pravidla jsou shodná pro všechny, pro některé původce však mohou platit i jiná, zvláštní a náročnější opatření. Jejich demonstrativní výčet bychom našli v § 16 předmětného zákona, přičemž mezi ně bezpochyby patří předcházení vzniku odpaduomezování jeho množstvízabezpečení jej před zcizením či únikem, zařazování odpadu podle druhů a kategorií stanovených Katalogem odpadů, shromažďování, třídění či jeho odstraňování.

Jaké jsou možnosti likvidace odpadu?

Každý podnikatel by si měl především zajistit likvidaci odpadu. V úvahu přichází dvě možná řešení – buď se připojí k systému odpadového hospodářství, které je nastaveno v dané obci, a to na základě písemné smlouvy, anebo si zajistí externě vlastního dodavatele odpadové služby, který je k tomu způsobilý. Co se týče první varianty, znamená to pro podnikatele možnost využívat svozové služby v příslušné obci, která zajišťuje vyvezení popelnic se směsným odpadem. Dále také lze odpad podobný odpadu komunálnímu (plast, sklo, papír apod.) odkládat do příslušných kontejnerů sloužících k jeho třídění. Pokud by ovšem neměl uzavřenou písemnou smlouvu s obcí o zapojení se do systému a i přesto by využíval těchto nádob pro třídění, hrozila by mu pokuta až do výše 300.000,- Kč. Tato sankce platí i pro případ, kdy by neměl odstraňování odpadů zajištěno žádným z uvedených způsobů.

odpadu, který není komunálním (lze zjistit z Katalogu opadů), je nutné si obstarat službu oprávněné osoby k jeho nakládání, neboť obecní systém k tomu není způsobilý.

Původci odpadu jsou povinni vyprodukovaný odpad odstraňovat v souladu se zákonnými ustanoveními, jinak by jim mohly hrozit poměrně přísné a vysoké pokuty, jejichž výše může být vyčíslena až v řádu milionů. Dohled nad dodržováním těchto zákonem uložených povinností vykonávají některé orgány státní správy, a to zejména Česká inspekce životního prostředí, krajský úřad či úřad obecní.

A jak je to s těmi poplatky?

Výše poplatku za provozování systému odpadů je stanovována obcí obecně závaznou vyhláškou. Sazby jsou regulované a odvíjí se od skutečných nákladů vynaložených na tuto službu. Z tohoto důvodu jsou poplatky v různém finančním rozpětí podle konkrétní obce. Písemná smlouva uzavíraná mezi podnikatelem a obcí by měla obsahovat výši sjednané ceny za službu. V případě vlastního výběru dodavatele odpadových služeb jsou ceny stanoveny každým z nich individuálně a záleží tak na domluvě s touto oprávněnou osobou. Odvíjí se zpravidla od četnosti vyvážení popelnice, kontejnerů či podobných nádob a jejich velikostíNestačí tedy, aby podnikatel uhradil pouze poplatek v obci jako fyzická osoba s trvalým bydlištěm, ale je nutné, aby jej zaplatil i za svoji podnikatelskou činnost, kterou provozuje.

Co nepatří do popelnice na SKO

  Povinnosti objednavatele:

 a) zpřístupnit dodavateli prostory týkající se předmětu smlouvy v den svozu.

 b) umožnit pracovníkům zabezpečujícím odvoz odpadu bezpečný přístup ke

sběrným nádobám při svozu SKO. V případě porušení této povinnosti ze strany

objednavatele se má za to, že dodavatel svoji povinnost vyplývající z této smlouvy splnil.

 c) zajistit podle vlastních podmínek třídění odpadu, který by mohl ohrozit zdraví člověka,

způsobit poruchu svozového vozidla, nebo ekologickou havárii.

 d) neukládat do sběrných nádob výbušniny, ropné produkty, stavební suť, odpad živočišného

původu, železný šrot, hadry, dřevo, trávu, odpad ze zahrad a hospodářství.

-objemový odpad

-využitelný odpad (papír, využitelný plast (včetně PET lahví), sklo, nápojové kartony, kovový odpad, biologicky rozložitelný odpad, textilní odpady)

-elektrospotřebiče

-pneumatiky

-nebezpečné složky komunálního odpadu, zejména:

 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

 absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

-vyřazené chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

-baterie a akumulátory

-stavební materiály obsahující azbest

-barvy, lepidla a pryskyřice, obsahující nebezpečné látky

-nepoužitelná léčiva, návykové látky, infekční odpady

   Pokud bude dodavatelem zjištěno, že do svozové nádoby byly uloženy předměty nebo materiál, který do ní nepatří, např. do nádoby pro komunální odpad bude vložen kovový šrot, stavební odpad, dřevo, tekuté a mokré odpady, horký popel, jedy a jejich obaly, toxické a infekční látky, předměty velkých rozměrů, které zůstávají v nádobě viset apod., je zhotovitel oprávněn plnění neposkytnout, takovou nádobu nechat nevyprázdněnou.

Osoba s potvrzeným onemocněním COVID-19 v domácí izolaci a osoba v domácí karanténě by měla být poučena jak nakládat se svým odpadem v rámci karanténních opatřeních. Tyto osoby veškerý odpad, který jim vzniká v domácnosti, netřídí a při jeho odstranění postupují následovně:

 veškerý netříděný odpad (včetně roušek a kapesníků) vkládají do plastového pytle
na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění se
pytel (nejpozději však do 24 hodin) pevně zaváže a na povrchu se pytel ošetří
dezinfekčním prostředkem.
 v případě, že odpad je ukládán do pytlů z tenčího materiálu, je třeba takové obaly
zdvojit; plastový pytel je nutné vložit do druhého pytle, zavázat a povrch vnějšího
pytle vždy ošetřit dezinfekčním prostředkem;
 zavázaný pytel vložit pouze do popelnice nebo kontejneru na směsný komunální
odpad; zásadně pytle neodkládat mimo kontejnery, kvůli náhodnému poškození
 nemocná osoba by se měla obrátit o pomoc s odnosem odpadu na rodinu, sousedy
a dobrovolníky, kteří tuto pomoc poskytují.
 zakazuje se nežádoucí manipulace s odloženým odpadem jako je vybírání odpadu
z popelnic, přebírání odpadu apod